Privatumo politika

„Voltas IT“

Privatumo politika

Paskutinis atnaujinimas: 2022 m. gegužės 17 d.

Kas mes?
„Voltas IT“ (įmonės kodas: 303255404, adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 38, 44307 Kaunas, Lietuva yra asmens duomenų, kuriuos mums pateikiate, valdytojas.


Ką reiškia šis dokumentas?
Čia aprašome, kaip renkame, naudojame ir tvarkome jūsų informaciją, kai kreipiatės dėl konkrečios darbo pozicijos (informacija, pagrįsta įdarbinimo poreikiais) arba naudojatės mūsų svetaine (apsilankote mūsų svetainėje www.voltasit.com). Dalyvaudami mūsų atrankų procese arba lankydamiesi mūsų svetainėje, sutinkate, kad informacija būtų renkama ir naudojama pagal šią privatumo politiką.
Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos ar Jūsų asmens duomenų, prašome, kreiptis el.paštu info@voltasit.com.


Kokiais principais vadovaujamės?
Informaciją, pagal kurią galima nustatyti tapatybę (toliau – „Asmens duomenys“”), mes tvarkome vadovaudamiesi šiais duomenų tvarkymo principais:
• duomenų subjekto atžvilgiu Asmens duomenis tvarkome teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
• Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
• tvarkomi tik adekvatūs, tinkami ir tik tokie Asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
• tvarkome tik tikslius ir prireikus atnaujinamus Asmens duomenis;
• mūsų tvarkomi Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
• Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Kokią informaciją renkame?
Jei esate mūsų kandidatas į darbo poziciją arba jei esate mūsų internetinio puslapio www.voltasit.com lankytojas, mes galime rinkti ir naudoti toliau nurodytą informaciją:

Mes dėsime visas pastangas, kad padėtume jums įgyvendinti jūsų teises. Visus prašymus dėl jūsų teisių Asmens duomenų atžvilgiu galima mums siųsti elektroninio pašto adresu info@voltasit.com arba paštu Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaunas, Lietuva, kartu su dokumentu, įrodančiu duomenų subjekto tapatybę.
Kaip gali būti keičiama Privatumo politika?
Mes galime periodiškai atnaujinti savo Privatumo politiką. Apie bet kokius pakeitimus pranešime šiame puslapyje paskelbdami naują Privatumo politiką.
Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti Privatumo politiką, ar nėra pasikeitimų. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja, kai paskelbiami šiame puslapyje.
Jei dalyvautume įmonių reorganizavime, susijungime, įsigijime ar mūsų turto pardavime, jūsų informacija gali būti perduodama kaip tokio sandorio dalis. Mes jus galimai informuosime (pvz., elektroniniu paštu) apie bet kokį tokio pobūdžio sandorį ir nurodysime tokiu atveju jums galimus pasirinkimo variantus.

 1. Asmens duomenys įdarbinimo tikslais
  Mes renkame, tvarkome ir saugome jūsų asmeninę informaciją, būtiną įdarbinimo tikslais. Žemiau pateikiami Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti, bet nebūtinai, panaudoti šiems tikslams:
  • Vardas, pavardė;
  • El. pašto adresas;
  • Telefono numeris;
  • Kvalifikacija;
  • Dabartinė darbovietė;
  • LinkedIn profilis;
  • GitHub profilis;
  • Jūsų darbo patirties istorija;
  • Gebėjimai ir kompetencijos;
  • Išsilavinimas;
  • Kalbų mokėjimas;
  • Sertifikatai;
  • Rekomendacijos;
  • Papildomi mokymai;
  • Gyvenimo aprašymas (CV);
  • Motyvacinis laiškas;
  • Asmeninė internetinė svetainė;
  • Jūsų atlikti darbai;
  • Užrašai pasižymėti interviu su Jumis metu;
  • Norimas atlygis;
  • Kita Jūsų pateikta informacija.
 2. Sekimo slapukų duomenys
  Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią siunčia jūsų naršyklė, kai naudojatės mūsų svetaine. Naudojimosi duomenys gali apimti, bet nebūtinai, jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, apsilankymo trukmę, puslapių peržiūras ir svetainės naršymo kelius, taip pat informaciją apie jūsų naudojimosi paslaugomis laiką, dažnumą ir modelį. Tokius duomenis gauname naudodami slapukus ir panašias technologijas. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas. Daugiau informacijos rasite mūsų Slapukų naudojimo politikoje.
  Kur randame/ gauname šią Asmeninę informaciją?
  Dažniausiai renkame tiesiogiai iš Jūsų gautą informaciją (el. paštu, mūsų svetainės arba „Workable“ interneto puslapiuose ir kt.). Tačiau pasitaiko atvejų, kai jūsų asmens duomenis gauname iš kitų šaltinių:
  • Iš savo darbuotojų (rekomendacijos);
  • Su karjera susijusios socialinių tinklų paskyros, pavyzdžiui, „Linkedin“ ar kiti su verslu susiję socialinių tinklų šaltiniai;
  • Internetinės darbo svetainės, tokios kaip: www.cvbankas.lt ar www.cvonline.lt
  Kodėl renkama tokia informacija?
  Asmens duomenis naudojame įvairiais tikslais, kurie nurodyti šioje Privatumo politikoje, t. y.:
 3. Įdarbinimo tikslais:
  • Siekiant įvertinti Jūsų tinkamumą laisvai darbo vietai ir pateikti darbo pasiūlymą, kuris atitiktų Jūsų kvalifikaciją ir tolimesnę karjerą.
 4. Sekimo slapukų duomenys (kai lankomasi www.voltasit.com puslapyje)
  • Kad geriau suprastume, kaip naudojatės mūsų svetaine.
  • Norėdami pateikti analizę arba vertingą informaciją, kad galėtume patobulinti svetainę.
  • Norėdami aptikti technines problemas, užkirsti joms kelią ir jas spręsti.
  Ar Asmens duomenys kam nors perduodami?
  Mes galime dalytis informacija, kaip aptarta toliau, tačiau užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenų neparduosime, nepateiksime ar kokiu kitu nelegaliu būdu neperduosime jos reklamuotojams ar kitiems tretiesiems asmenims bei nenaudosime jokiems kitiems tikslams, kaip tik įdarbinimui arba savo paslaugų gerinimui.
 5. Kiti mums dirbantys asmenys
  • Mes pasitelkiame tam tikrus patikimus trečiuosius asmenis (pavyzdžiui, teikiančius klientų aptarnavimo ir IT paslaugas), kad mums padėtų teikti, tobulinti, saugoti ir vystyti mūsų paslaugas. Šie tretieji asmenys galės naudoti jūsų informaciją tik užduotims vykdyti mūsų vardu ir laikydamiesi šios Privatumo politikos, o mes liksime atsakingi už tai, kaip jie tvarko jūsų informaciją pagal mūsų nurodymus.
  • Jūsų informacija, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perduodama į kompiuterius, esančius už jūsų valstijos, provincijos, šalies ar kitos valstybinės jurisdikcijos ribų (ir juose saugoma), kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos. Tuo atveju, kai Jūsų Asmens duomenys bus perkeliami už ES ribų, mes visuomet užtikrinsime, kad jų apsaugos lygis atitiktų BDAR suteikiamas garantijas (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB)
 6. Įstatymai ir tvarka
  Mes galime atskleisti jūsų informaciją tretiesiems asmenims, jei laikome, kad toks atskleidimas pagrįstai būtinas siekiant (a) laikytis įstatymų; (b) bet kokį asmenį apsaugoti nuo mirties ar rimto kūno sužalojimo; (c) užkirsti kelią sukčiavimui ar piktnaudžiavimui mumis arba mūsų naudotojais; arba (d) apsaugoti mūsų turtines teises.
  Kiek laiko saugomi Asmens duomenys?
  Asmeninė informacija įdarbinimo tikslais
  Kai yra aplikuojama dėl konkrečios darbo pozicijos, Jūsų asmens duomenys laikomi ne ilgiau nei reikalinga įdarbinimo tikslams įgyvendinti. Dažniausiai Jūsų duomenys bus saugomi iki atrankos proceso pabaigos. Pabrėžiame, kad visais atvejais Asmens duomenų, kuriuos pateikėte kreipdamiesi dėl konkrečios darbo vietos, nelaikysime ilgiau nei 1 metus, nebent duosite mums sutikimą susisiekti su jumis dėl būsimų darbo galimybių, kaip aprašyta toliau.
  Kuomet duodate Voltas IT sutikimą susisiekti su jumis dėl būsimų darbo galimybių, Jūsų asmens duomenis saugosime 3 (trejus) metus nuo to momento, kai pateikėte ar atnaujinote duomenis, arba atnaujinome ryšį su jumis ir gavome jūsų leidimą tęsti jūsų duomenų saugojimo procesą. Savo leidimą galite bet kada atšaukti.
  Sekimo slapukų duomenys (kai lankomasi www.voltasit.com puslapyje)
  Duomenys apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine priklauso nuo slapukų, kuriuos sutikote naudoti, galiojimo laiko. Šį sutikimą galite bet kada atšaukti.
  Kokias turite teises?
  Mes gerbiame jūsų juridines teises Asmens duomenų atžvilgiu.
  Toliau nurodytos jūsų teisės pagal įstatymus ir priemonės, kurių imamės tokioms teisėms įgyvendinti:
  Teisė būti informuotiems Prieš naudojantis Interneto svetaine ir Mobiliąja aplikacija, mes jums pateikiame informaciją apie jūsų Asmens duomenų tvarkymą ir garantuojame prieigą prie mūsų Privatumo politikos. Mes siekiame skaidriai informuoti apie tai, kaip naudojame jūsų duomenis.
  Teisė susipažinti Pateikę prašymą, turite teisę susipažinti su savo informacija. Galite gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus; mūsų saugomus Asmens duomenis; jūsų Asmens duomenų teikėjus ir gavėjus; duomenų saugojimo laikotarpį ir savo teises.
  Teisė reikalauti ištaisyti Asmens duomenis Jei mūsų turimi jūsų Asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, turite teisę mūsų prašyti juos ištaisyti. Jei tokie Asmens duomenys perduoti trečiajam asmeniui su jūsų sutikimu arba dėl teisėtų priežasčių, tuomet mes taip pat privalome jo prašyti, kad tokie duomenys būtų ištaisyti.
  Teisė prašyti ištrinti Asmens duomenis Jei neturime teisinio pagrindo toliau tvarkyti jūsų Asmens duomenis, galite prašyti pasinaudoti savo teise „būti pamirštam“.
  Teisė apriboti duomenų tvarkymą Turite teisę reikalauti, kad mes apribotume jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad mums leidžiama saugoti Asmens duomenis, bet negalima jų toliau tvarkyti.
  Teisė į duomenų perkeliamumą Privalome atsižvelgti į jūsų teisę pakartotinai ir saugiai panaudoti surinktus Asmens duomenis jūsų pačių tikslais paslaugoms ir kad tai neturėtų įtakos galimybei panaudoti jūsų duomenis.
  Teisė nesutikti Jei Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas, teisinis įsipareigojimas ar teisėtas interesas, jūs turite teisę su tokiu tvarkymu nesutikti.
  Teisė atsiimti sutikimą Jei Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas, galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.
  Teisė skųstis priežiūros institucijai Jei manote, kad jūsų teisės pažeidžiamos, galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://www.ada.lt/), L. Sapiegos g. 17, Vilnius, ada@ada.lt