Privacy Policy

Privatumo politika

„Voltas IT“

Paskutinis atnaujinimas: 2022 m. lapkričio 15 d.

Privacy policy

Voltas IT

Last updated: November 15, 2022

Kas mes? 

„Voltas IT“ (įmonės kodas: 303255404, adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 38, 44307 Kaunas, Lietuva yra asmens duomenų, kuriuos mums pateikiate, valdytojas.

Ką reiškia šis dokumentas? 

Čia aprašome, kaip renkame, naudojame ir tvarkome jūsų informaciją, kai kreipiatės dėl konkrečios darbo pozicijos (informacija, pagrįsta įdarbinimo poreikiais) arba naudojatės mūsų svetaine (apsilankote mūsų svetainėje www.voltasit.com). Dalyvaudami mūsų atrankų procese arba lankydamiesi mūsų svetainėje, sutinkate, kad informacija būtų renkama ir naudojama pagal šią privatumo politiką.

Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos ar Jūsų asmens duomenų, prašome, kreiptis el.paštu [email protected].

Kokiais principais vadovaujamės? 

Informaciją, pagal kurią galima nustatyti tapatybę (toliau – „Asmens duomenys“”), mes tvarkome vadovaudamiesi šiais duomenų tvarkymo principais: 

· duomenų subjekto atžvilgiu Asmens duomenis tvarkome teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu; 

· Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; 

· tvarkomi tik adekvatūs, tinkami ir tik tokie Asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi; 

· tvarkome tik tikslius ir prireikus atnaujinamus Asmens duomenis; 

· mūsų tvarkomi Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; 

· Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. 

Kokią informaciją renkame? 

Jei esate mūsų kandidatas į darbo poziciją arba jei esate mūsų internetinio puslapio www.voltasit.com lankytojas, mes galime rinkti ir naudoti toliau nurodytą informaciją:

1. Asmens duomenys įdarbinimo tikslais

Mes renkame, tvarkome ir saugome jūsų asmeninę informaciją, būtiną įdarbinimo tikslais. Žemiau pateikiami Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti, bet nebūtinai, panaudoti šiems tikslams:
• Vardas, pavardė;
• El. pašto adresas;
• Telefono numeris;
• Kvalifikacija;
• Dabartinė darbovietė;
• LinkedIn profilis;
• GitHub profilis;
• Jūsų darbo patirties istorija;
• Gebėjimai ir kompetencijos;
• Išsilavinimas;
• Kalbų mokėjimas;
• Sertifikatai;
• Rekomendacijos;
• Papildomi mokymai;
• Gyvenimo aprašymas (CV);
• Motyvacinis laiškas;
• Asmeninė internetinė svetainė;
• Jūsų atlikti darbai;
• Užrašai pasižymėti interviu su Jumis metu;
• Norimas atlygis;
• Kita Jūsų pateikta informacija.

2. Sekimo slapukų duomenys 

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią siunčia jūsų naršyklė, kai naudojatės mūsų svetaine. Naudojimosi duomenys gali apimti, bet nebūtinai, jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, apsilankymo trukmę, puslapių peržiūras ir svetainės naršymo kelius, taip pat informaciją apie jūsų naudojimosi paslaugomis laiką, dažnumą ir modelį. Tokius duomenis gauname naudodami slapukus ir panašias technologijas. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas. Daugiau informacijos rasite mūsų Slapukų naudojimo politikoje.

Kur randame/ gauname šią Asmeninę informaciją? 

Dažniausiai renkame tiesiogiai iš Jūsų gautą informaciją (el. paštu, mūsų svetainės arba “Workable” interneto puslapiuose ir kt.). Tačiau pasitaiko atvejų, kai jūsų asmens duomenis gauname iš kitų šaltinių:

 • Iš savo darbuotojų (rekomendacijos);
 • Su karjera susijusios socialinių tinklų paskyros, pavyzdžiui, “Linkedin” ar kiti su verslu susiję socialinių tinklų šaltiniai;
 • Internetinės darbo svetainės, tokios kaip: www.cvbankas.lt ar www.cvonline.lt

Kodėl renkama tokia informacija? 

Asmens duomenis naudojame įvairiais tikslais, kurie nurodyti šioje Privatumo politikoje, t. y.:

 1. Įdarbinimo tikslais:
  • Siekiant įvertinti Jūsų tinkamumą laisvai darbo vietai ir pateikti darbo pasiūlymą, kuris atitiktų Jūsų kvalifikaciją ir tolimesnę karjerą.

2. Sekimo slapukų duomenys (kai lankomasi www.voltasit.com puslapyje) 

 • Kad geriau suprastume, kaip naudojatės mūsų svetaine.
 • Norėdami pateikti analizę arba vertingą informaciją, kad galėtume patobulinti svetainę.
 • Norėdami aptikti technines problemas, užkirsti joms kelią ir jas spręsti.

Ar Asmens duomenys kam nors perduodami? 

Mes galime dalytis informacija, kaip aptarta toliau, tačiau užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenų neparduosime, nepateiksime ar kokiu kitu nelegaliu būdu neperduosime jos reklamuotojams ar kitiems tretiesiems asmenims bei nenaudosime jokiems kitiems tikslams, kaip tik įdarbinimui arba savo paslaugų gerinimui.

 1. Kiti mums dirbantys asmenys
  • Mes pasitelkiame tam tikrus patikimus trečiuosius asmenis (pavyzdžiui, teikiančius klientų aptarnavimo ir IT paslaugas), kad mums padėtų teikti, tobulinti, saugoti ir vystyti mūsų paslaugas. Šie tretieji asmenys galės naudoti jūsų informaciją tik užduotims vykdyti mūsų vardu ir laikydamiesi šios Privatumo politikos, o mes liksime atsakingi už tai, kaip jie tvarko jūsų informaciją pagal mūsų nurodymus.
  • Jūsų informacija, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perduodama į kompiuterius, esančius už jūsų valstijos, provincijos, šalies ar kitos valstybinės jurisdikcijos ribų (ir juose saugoma), kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos. Tuo atveju, kai Jūsų Asmens duomenys bus perkeliami už ES ribų, mes visuomet užtikrinsime, kad jų apsaugos lygis atitiktų BDAR suteikiamas garantijas (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB)
 2. Įstatymai ir tvarka

Mes galime atskleisti jūsų informaciją tretiesiems asmenims, jei laikome, kad toks atskleidimas pagrįstai būtinas siekiant (a) laikytis įstatymų; (b) bet kokį asmenį apsaugoti nuo mirties ar rimto kūno sužalojimo; (c) užkirsti kelią sukčiavimui ar piktnaudžiavimui mumis arba mūsų naudotojais; arba (d) apsaugoti mūsų turtines teises.

Kiek laiko saugomi Asmens duomenys? 

Asmeninė informacija įdarbinimo tikslais

Kai yra aplikuojama dėl konkrečios darbo pozicijos, Jūsų asmens duomenys laikomi ne ilgiau nei reikalinga įdarbinimo tikslams įgyvendinti. Dažniausiai Jūsų duomenys bus saugomi iki atrankos proceso pabaigos. Pabrėžiame, kad visais atvejais Asmens duomenų, kuriuos pateikėte kreipdamiesi dėl konkrečios darbo vietos, nelaikysime ilgiau nei 1 metus, nebent duosite mums sutikimą susisiekti su jumis dėl būsimų darbo galimybių, kaip aprašyta toliau.

Kuomet duodate Voltas IT sutikimą susisiekti su jumis dėl būsimų darbo galimybių, Jūsų asmens duomenis saugosime 3 (trejus) metus nuo to momento, kai pateikėte ar atnaujinote duomenis, arba atnaujinome ryšį su jumis ir gavome jūsų leidimą tęsti jūsų duomenų saugojimo procesą. Savo leidimą galite bet kada atšaukti.

Sekimo slapukų duomenys (kai lankomasi www.voltasit.com puslapyje)

Duomenys apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine priklauso nuo slapukų, kuriuos sutikote naudoti, galiojimo laiko. Šį sutikimą galite bet kada atšaukti.

Kokias turite teises?

Mes gerbiame jūsų juridines teises Asmens duomenų atžvilgiu.

Toliau nurodytos jūsų teisės pagal įstatymus ir priemonės, kurių imamės tokioms teisėms įgyvendinti:

Teisė būti informuotiemsPrieš naudojantis Interneto svetaine ir Mobiliąja aplikacija, mes jums pateikiame informaciją apie jūsų Asmens duomenų tvarkymą ir garantuojame prieigą prie mūsų Privatumo politikos. Mes siekiame skaidriai informuoti apie tai, kaip naudojame jūsų duomenis.
Teisė susipažintiPateikę prašymą, turite teisę susipažinti su savo informacija. Galite gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus; mūsų saugomus Asmens duomenis; jūsų Asmens duomenų teikėjus ir gavėjus; duomenų saugojimo laikotarpį ir savo teises.
Teisė reikalauti ištaisyti Asmens duomenisJei mūsų turimi jūsų Asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, turite teisę mūsų prašyti juos ištaisyti. Jei tokie Asmens duomenys perduoti trečiajam asmeniui su jūsų sutikimu arba dėl teisėtų priežasčių, tuomet mes taip pat privalome jo prašyti, kad tokie duomenys būtų ištaisyti.
Teisė prašyti ištrinti Asmens duomenisJei neturime teisinio pagrindo toliau tvarkyti jūsų Asmens duomenis, galite prašyti pasinaudoti savo teise „būti pamirštam“.
Teisė apriboti duomenų tvarkymąTurite teisę reikalauti, kad mes apribotume jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad mums leidžiama saugoti Asmens duomenis, bet negalima jų toliau tvarkyti.
Teisė į duomenų perkeliamumąPrivalome atsižvelgti į jūsų teisę pakartotinai ir saugiai panaudoti surinktus Asmens duomenis jūsų pačių tikslais paslaugoms ir kad tai neturėtų įtakos galimybei panaudoti jūsų duomenis.
Teisė nesutiktiJei Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas, teisinis įsipareigojimas ar teisėtas interesas, jūs turite teisę su tokiu tvarkymu nesutikti.
Teisė atsiimti sutikimąJei Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas, galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.
Teisė skųstis priežiūros institucijaiJei manote, kad jūsų teisės pažeidžiamos, galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://www.ada.lt/), L. Sapiegos g. 17, Vilnius, [email protected]

Mes dėsime visas pastangas, kad padėtume jums įgyvendinti jūsų teises. Visus prašymus dėl jūsų teisių Asmens duomenų atžvilgiu galima mums siųsti elektroninio pašto adresu [email protected] arba paštu Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaunas, Lietuva, kartu su dokumentu, įrodančiu duomenų subjekto tapatybę.

Kaip gali būti keičiama Privatumo politika?

Mes galime periodiškai atnaujinti savo Privatumo politiką. Apie bet kokius pakeitimus pranešime šiame puslapyje paskelbdami naują Privatumo politiką.

Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti Privatumo politiką, ar nėra pasikeitimų. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja, kai paskelbiami šiame puslapyje.

Jei dalyvautume įmonių reorganizavime, susijungime, įsigijime ar mūsų turto pardavime, jūsų informacija gali būti perduodama kaip tokio sandorio dalis. Mes jus galimai informuosime (pvz., elektroniniu paštu) apie bet kokį tokio pobūdžio sandorį ir nurodysime tokiu atveju jums galimus pasirinkimo variantus.

Who we are?

Voltas IT (company code: 303255404, address: Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaunas, 44307, Lithuania) is a controller of the personal data you provide to us.

What does this document mean?

Here we describe how we collect, use and handle your information when you apply for the particular job position (information based for the recruitment needs) or use our Website (by visiting our www.voltasit.com). By participating in our recruitment process or visiting our website, you agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy.

If you have any questions regarding this Privacy Policy or your privacy, you are welcome to contact us at [email protected]

What principles we follow?

We process your personally identifiable information (“Personal Data”) in accordance with these data processing principles:

 • we process Personal Data in lawfully, fairly and transparent manner in relation to the data subject;
 • the Personal Data are collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes;
 • only adequate and relevant Personal Data are processed limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed;
 • we process only accurate and, where necessary, kept up to date Personal Data;
 • Personal Data we process are kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed;
 • Personal Data are processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organisational measures.

What information we collect?

We collect and use the following information to provide, improve and protect our services and organize recruitment process:

 1. Personal Information for the Recruitment

We collect, process, and store your personal information which is necessary for the recruitment purposes. This could include your personal data such as: 

 • Name and surname;
 • Email address;
 • Telephone number;
 • Qualifications;
 • Current workplace;
 • LinkedIn URL;
 • GitHub URL;
 • Information relating to your employment history;
 • Skills and experience;
 • Education;
 • Languages proficiency;
 • Certifications;
 • Recommendations;
 • Additional trainings;
 • CV;
 • Cover letter;
 • Personal website URL;
 • Tasks performed by you;
 • Interview notes about you;
 • Desired salary;
 • Other information submitted by you.

2. Tracking Cookies Data (when website www.voltasit.com is visited)

We process data about your use of our website. The usage data may include, but not necessarily, your IP address, geographical location, browser type and version, operating system, referral source, length of visit, page views and website navigation paths, as well as information about the timing, frequency and pattern of your service use. We obtain such data through the use of cookies and similar technologies. The legal basis for this processing is our legitimate interest. See our Cookie Usage Policy for more information.

Where do we get your personal information from? 

Most of the time we collect the information received directly from you (via email, our website’s or workable career’s pages, online job sites and etc.). However, there are some cases when we obtain your personal data from the other sources: 

 • Our employees (referrals); 
 • Career-related social media accounts such as Linkedin or other business-related social media sources 
 • Job portals such as cvbankas.lt, cv.lt or cvonline.lt 

Why such information is collected?

We process the Personal Data for various purposes stated in this Privacy Policy, i.e.:

1. For the Recruiting process:

 • To evaluate your suitability for the open vacancy and to offer you the job opportunity that meets your qualifications and career path.

2. Tracking Cookies data (when website www.voltasit.com is visited):

 • To have a better understanding of how you use our website.
 • To provide analysis or valuable information so that we can improve the website.
 • To detect, prevent and address technical issues.

Is the Personal Data transferred?

We may share information as discussed below, but we guarantee that your personal data will not be sold, provided, or otherwise illegally transferred to third parties, and used for different purposes than recruitment or improving our services.

 1. Others working for us
  • We use certain trusted third parties (for example, providers of customer support and IT services) to help us provide, improve, protect, and promote our Services. These third parties will access your information only to perform tasks on our behalf in compliance with this Privacy Policy, and we’ll remain responsible for their handling of your information per our instructions.
  • Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country, or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction. In the event that we transfer your personal data outside the EU, we will always ensure the level of protection of personal data guaranteed by the provisions of the GDPR (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC).
 2. Law & Order

We may disclose your information to third parties if we determine that such disclosure is reasonably necessary to (a) comply with the law; (b) protect any person from death or serious bodily injury; (c) prevent fraud or abuse of us or our users; or (d) protect our property rights.

How long Personal Data is kept?

Personal Information for the Recruitment

When you apply for a particular job position, we keep your personal data for no longer than it is required for recruitment purposes. Basically, we will store your personal data until the end of the recruitment process for a particular position. However, in all cases, we will not store the personal data you submitted while applying for a particular job position for more than 1 year unless you give us consent to contact you regarding future job opportunities as described below.

When you give Voltas IT permission to contact you about future job opportunities, we will store your personal data for 3 (three) years from the date you last submitted or updated your data. Or we have resumed contact with you and received your permission to continue the process of keeping your data. You can withdraw your permission at any time. 

Tracking Cookies Data (when website www.voltasit.com is used)

Data about your use of our website depends on the expiration time of the cookies you have given a consent permission. This permission can be withdrawn at any time.

What rights do you have?

We respect your legal rights to Personal Data.

Your rights under law and measures we take to implement them are:

The right to be informedBefore participating in our recruitment process or using Website we provide you with information on processing of your Personal Data and guarantee the access to our Privacy Policy. We strive to be transparent about how we use your data.
The right to accessYou have the right to access your information. You can receive the information about purposes of processing; Personal Data we keep; providers and receivers of your Personal Data; Retention period and your rights if requested.
The right to rectificationIf the Personal Data we hold about you is inaccurate or not complete, you have the right to ask us to rectify it. If that Personal Data has been passed to a third party with your consent or for legal reasons, then we must also ask them to rectify the data.
The right to erasureIf we do not have a legal basis to continue processing your Personal Data, you can ask to exercise your “right to be forgotten”.
The right to restrict processingYou have the right to ask for restriction on how we process your Personal Data This means we are permitted to store the Personal Data but not further process it.
The right to data portabilityWe must consider your right to reuse gathered Personal Data for your own purposes across services in a safe and secure way without this affecting the usability of your data. 
The right to objectIf the processing of Personal Data is based on your consent, legal obligation or legitimate interest you have the right to object such processing.
The right to withdraw consentIf the processing of Personal Data is based on your consent you can reject your consent at any time.
The right to complain to a Supervisory AuthorityIf you think your rights is being violated you can complain to Supervisory Authority of Republic of Lithuanian Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (https://www.ada.lt/), L. Sapiegos str. 17, Vilnius, [email protected]

We will do our best to help you exercise your rights, All the requests regarding the your rights on Personal Data can be sent to us by email [email protected] or by mail Karaliaus Mindaugo str. 38, Kaunas, Lithuania, along with document proving the identity of data subject.

How the changes of privacy policy may be done?

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

If we are involved in a reorganization, merger, acquisition or sale of our assets, your information may be transferred as part of that deal. We may notify you (for example, via email) of any such deal and outline your choices in that event.